Školská rada - Volební řád


I.

Ve smyslu § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává rada obce Mokrá – Horákov tento volební řád školské rady Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace.

II.

Funkční období členů školské rady je tři roky (§167, odst. 6 zákona).

III.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel – Obec Mokrá – Horákov, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (§ 167, odst. 2 zákona).

IV.

Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termíny voleb členů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků a zajistí uskutečnění voleb do školské rady (§ 167, odst. 4 zákona). Volby probíhají tajným hlasováním. Při stejném počtu získaných hlasů se pořadí stanoví losem. O volbách členů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků se pořídí zápis, který je uložen u zřizovatele.

V.

Členy školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků se stávají ti, kteří se umístili ve volbách na volitelných místech dle stanoveného počtu členů školské rady zřizovatelem. Ostatní se dle pořadí ve volbách stávají náhradníky. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy (§ 167, odst. 5 zákona). Školská rada má celkem devět členů.

VI.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy (§ 167, odst. 2 zákona).

VII.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo pedagogickými pracovníky školy (§ 167, odst. 3 zákona).

VIII.

Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením pro trestný čin, dále v případě člena jmenovaného zřizovatelem jeho odvoláním, v případě člena z řad pedagogických pracovníků ukončením jeho pracovního poměru a v případě člena z řad zákonných zástupců žáků, pokud žák přestal být žákem školy.

IX.

Pokud některý z členů školské rady přestal být z výše uvedených důvodů jejím členem, stává se novým členem školské rady v případě pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků náhradník dle výsledků uskutečněných voleb a v případě členů jmenovaných zřizovatelem jiný člen jmenovaný zřizovatelem.

X.

Školská rada na svém prvním zasedání, které svolá ředitel školy, zvolí svého předsedu (§ 167, odst. 7 zákona) a místopředsedu. V případě uvolnění funkce předsedy nebo místopředsedy dojde neprodleně k nové volbě předsedy nebo místopředsedy.

XI.

Tento volební řád vstupuje v platnost dne 8. června 2005.

starosta obce,  místostarostka obce                                                         

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter