Novinky výpis

Vážení rodiče, 

 

od pondělí 25. 1. do čtvrtka 28.1. proběhnou na naší škole online volby zástupců rodičů do Školské rady na období 2021 – 2023. Představení kandidátů naleznete v sekci Škola/Školská rada. V příloze zasílám postup pro hlasování.

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

Postup pro volbu do školské rady


Vážení rodiče,

 

-        v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele dojde k přerušení činnosti školní družiny v době pololetních prázdnin 29. 1. 2021.

 

 

S pozdravem Tomáš Pětivlas, ředitel školy


Vážení strávníci,

upozorňujeme, že od 25. ledna 2021 se z provozních důvodů bude vařit pouze jedno jídlo, místo obvyklých dvou. Tento stav potrvá do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Školní jídelna při ZŠ Mokrá-Horákov


Vážení rodiče,

nové platné rozvrhy pro distanční výuku najdete na našich stránkách v oddíle: Ke stažení v odrážce: Rozvrhy

Platí od 4. ledna do odvolání pro 3. až 9. třídy, první dva ročníky navštěvují školu normálně.

Vedení ZŠ Mokrá-Horákov


Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k výuce od pondělí 4. 1. 2021 v souvislosti s přechodem do 5. stupně dle opatření vlády ČR

Je povolena osobní přítomnost:  

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Protože se doporučuje organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd,

bude začínat výuka tříd 1B a 2B v 7. 45 hodin – vstup do školy je otevřen od 7.30, 1A a 2A v 8.25 hodin  - vstup do školy otevřen od 8.10 (dle příjezdů autobusů z Velatic a Hostěnic).

 

časový plán vyučovacích hodin 1B a 2B

časový plán vyučovacích hodin 1A a 2A

1.hodina

7.45 -8. 30

1.hodina

8.25 - 9.10

2. hodina

8.40 - 9.25

2. hodina

9.20 - 10.05

3. hodina

9.45 - 10.30

3. hodina

10.25 - 11.10

4. hodina

10. 40 - 11.25

4. hodina

11.20 - 12.05

5. hodina

11.35 - 12.20

5. hodina

12.15 - 13.00

výuka jednotlivých předmětů probíhá dle platného rozvrhu

 

 • Třídy 1AB vstupují a vychází hlavním vchodem
 • Třídy 2AB vstupují a vychází vchodem u žlutého schodiště (nejbližší vchod od školního hřiště)
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny včetně ranní družiny – od 6.15 hodin do 16.30 tedy budou fungovat všechna čtyři oddělení podle tříd:

Oddělení 1 – 1A - Drahotská

Oddělení 2 – 1B - Veselá

Oddělení 3 – 2A - Kudličková

Oddělení 4 – 2B – A. Nantlová, Vaňáčková (!! Dětský klub - provoz až do 18.00)

  

Školní stravování

 • Všichni žáci mají přihlášené obědy – pokud při distančním vzdělávání nemáte zájem o vyzvedávání obědů přes výdejní okénko v době

12.30 – 14.00 hod., je nutné oběd odhlásit

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).  
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

                                 

  S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


Vážení rodiče,

i v době uzavření školy nabízím Vám i Vašim dětem podporu, a to formou telefonických či online konzultací. V případě zájmu mě můžete kontaktovat přes e-mail, eŽK či telefon (kontakty najdete v záložce ,,Škola/Školní poradenství“).

Pro žáky jsem vytvořila učebny v Google Classroom (Školní psycholog), kde žáci najdou podrobné informace k mé činnosti i možnostem, jak mě kontaktovat.

 

Přeji, aby se Vám i Vašim dětem dařilo zvládat distanční výuku a celkově stávající situaci pokud možno s klidem a pevnými nervy.

 

Jana Pospíšilová, školní psycholožka, ZŠ Mokrá-Horákov


Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 přijala naše škola opatření na základě Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, vydaného MŠMT 17.8.2020.

Přijatá opatření mají za cíl co nejvíce omezit šíření nemoci a umožnit průběh výuky v maximálním možném rozsahu.

                                                                             Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.


Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelnyVážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.


Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

 • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

 • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
 • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
 • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde


Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter